RealitySisi Vaše rodinná realitní kancelář
působící ve Středočeském, Královehradeckém a Moravskoslezkém kraji

Daně a poplatky

Daň z nabytí nemovitých věcí

dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel (kupující) vlastnického práva k nemovité věci. Základem daně je cena zjištěná dle zákona o oceňování majetku-znaleckým posudkem, a to i v případě, že je cena sjednaná dohodou nižší než cena zjištěná. V případě, že je cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná. Sazba daně činí 4% z rozhodné částky.

Lhůta pro podání daňového přiznání

Poplatník je povinen podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva k nemovité věci. Záloha je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznán.

Podklady nutné pro podání Přiznání k dani z převodu nemovitostí

  • ověřený opis kupní smlouvy, obdržené z katastrálního úřadu s vyznačenou doložkou o povolení vkladu vlastnických práv (opis je možno pořídit na městském úřadě či u notáře)
  • znalecký posudek, platnost znaleckého posudku je 1 rok, avšak do data změny vyhlášky (na objednávku může zajistit realitní kancelář)
  • vyplněné daňové přiznání dle pokynů finančního úřadu

* Tyto informace jsou pouze rámcové, přesné výpočty a pokyny sdělí příslušný finanční úřad.

Daň z příjmu

dle zákona č. 586/1992 Sb.

Příjmy z prodeje bytů a nemovitostí (nezahrnutých do obchodního majetku) podléhají zdanění daní z příjmů fyzických osob podle § 10 zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pokud nejsou od této daně osvobozeny. Osvobození od daně vzniká, pokud má prodávající v bytě či domě trvalé bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem, anebo nemovitost vlastní alespoň 5 let a neměl ji zařazenou v obchodním majetku, nebo investuje-li peníze získané z prodeje nemovitosti na uspokojení bytové potřeby.

Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně a o odčitatelné položky od základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí 15 %. Zdaňovacím obdobím daně z příjmů fyzických osob je kalendářní rok.

Daň z nemovitosti

dle zákona č.338/1992 Sb.

Poplatníkem daně z nemovitostí je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nemovitosti, evidované v katastru nemovitostí, nacházející se na území České republiky bez ohledu na její bydliště a sídlo. Daň z nemovitostí tvoří – daň z pozemků a daň ze staveb.

Daň z pozemku

Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů je cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m2 průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m2.

Základem daně u pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období nebo součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč.

Základem daně u ostatních pozemků je skutečná výměra pozemku v m2 zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období.

Daň ze staveb a jednotek

Základem daně u zdanitelné stavby je výměra zastavěné plochy (zastavěná plocha stavby odpovídající nadzemní části zdanitelné stavby) v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Základní sazba daně činí u budovy obytného domu 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy; u ostatní budovy tvořící příslušenství k budově obytného domu z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy.

Základem daně u jednotky je upravená podlahová plocha, kterou je výměra podlahové plochy zdanitelné jednotky v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období vynásobená koeficientem 1,22.

Lhůta pro podání daňového přiznání

Pokud jste se stali v minulém roce vlastníky nemovitosti, pak nezapomeňte do konce ledna podat daňové přiznání! Daň z nemovitostí sice budete muset zaplatit až v květnu, ale přiznat se k ní musíte už v lednu. Daňové přiznání stačí podat pouze jednou a nedojde-li ke změnám, v dalších letech, už se znovu nepodává.

Placení daně

Daň z nemovitostí je splatná u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb do 31. srpna a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období a u ostatních poplatníků do 31. května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období. Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5.000,- Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května běžného zdaňovacího období.

Pokud činí daň (u jednoho správce daně) méně než 30,- Kč, daňové přiznání se podává, daň se vyměří, ale nepředepíše se k úhradě.

Podklady nutné pro podání Přiznání k dani z nemovitostí

Vyplněné daňové přiznání dle pokynů finančního úřadu.

* Tyto informace jsou pouze rámcové, přesné výpočty a pokyny sdělí příslušný finanční úřad.


Znalecký posudek

Potřebný pro výpočet daně z nabytí nemovitých věcí. Cena takového posudku se pohybuje mezi 2.500,- až 4.500,- aktualizace se pohybuje cca ve stokorunových položkách.

Správní poplatky za dokumentaci z katastru nemovitostí:

  • výpis/list vlastnictví 100,- Kč/A4
  • snímek z katastrální mapy 50,- Kč/A4
  • nabývací tituly 50,- Kč/A4
  • návrh na vklad 1.000,- Kč

V případě uskutečnění prodeje naší realitní kanceláří a zároveň při podepsání výhradní zprostředkovatelské smlouvy, jsou veškeré správní úkony z katastru nemovitostí ZDARMA.

© 2013 Michal Pavel - všechna práva vyhrazena